عنوان: رعايت طهارت ظاهري در وقوف عرفات
سوال :

آیا هنگام وقوف در عرفات، رعایت طهارت ظاهری(با وضو یا غسل بودن)لازم  است؟


پاسخ:

لازم نیست.