عنوان: وقوف اظطراري در عرفات براي نايب
سوال :

اگر وقوف اضطراری عرفات اشکالی ندارد، برای نایب و غیر نایب فرقی می کند؟


پاسخ:

فرقی نمی کند.