عنوان: خروج قبل از مغرب از عرفات
سوال :

اگر کسی بنا به ضرورتی قبل از مغرب، از عرفات خارج شود، به شرط آنکه از ظهر وقوف کرده باشد، حج او چه حکمی دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.