عنوان: ماندن در کوه جبل الرحمه در تمام مدت وقوف در عرفات
سوال :

اگر کسی از ظهر تا غروب روز عرفه، روی کوه جبل الرّحمه برود اشکال دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.