عنوان: ورود در وقت ظهر شرعي به عرفات
سوال :

آیا وقوف در عرفات واجب است از هنگام ظهر شرعی باشد یا اگر کسی در راه عرفات بوده و در نزدیکی عرفات، ظهر شود وکمی با فاصله به عرفات برسد اشکال ندارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.