عنوان: شک در اشواط سعي
سوال :

اگر کسی در اشواط سعی شک کند، می تواند سعی را رها کند و برای اطمینان بیشتر آن را از اول شروع کند؟


پاسخ:

بنابر اقل بگذارد وسعی را تمام کند.