عنوان: هروله در سعي
سوال :

آیا هروله در سعی صفا و مروه در جائی که به همین منظور مشخص شده است، واجب است یا مستحب؟ و آیا برای مرد و زن فرقی می کند؟


پاسخ:

برای مردها مستحب است.