عنوان: رعايت موالات در سعي
سوال :

آیا رعایت موالات بین اشواط سعی لازم است؟


پاسخ:

موالات عرفی شرط است. بنابراین استراحت و حتّی بیرون رفتن و برگشتن مانع ندارد.