عنوان: استراحت در بين اشواط سعي
سوال :

آیا در بین اشواط سعی می شود روی صفا و یا مروه نشست واستراحت کرد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.