عنوان: بجا آوردن سعي بين صفا و مروه در طبقه دوم
سوال :

آیا به نظر حضرتعالی سعی بین صفا و مروه از طبقه دوم جایز است یا خیر؟ آیا این فتوا برای حالت اختیار و اضطرار تفاوتی دارد؟


پاسخ:

مطلقاً جایز است.