عنوان: آگاهي به ناقص بودن قسمتي از اعمال پس از بازگشت از سفر حج
سوال :

اگر کسی در وطن خود متوجه شود که سهواً  یا از روی جهل به مسئله طواف عمره تمتّع را ترک یا قسمتی از آن را کم کرده است، در این صورت چه وظیفه ای دارد؟ آیا محرّمات احرام بر او حرام است؟


پاسخ:

اگر طواف نساء را به جا آورده است مُحلّ شده است و برای آنچه به جا نیاورده است، نایب بگیرد ولی اگر طواف نساء را به جا نیاورده یا ناقص به جا آورده است تا نایب از طرف او طواف نساء را انجام ندهد مُحلّ نمی شود.