عنوان: فراموش کردن خواندن نماز طواف
سوال :

اگر کسی بعد از طواف عمره، نماز را فراموش کند و بعد از تقصیر به یاد آورد نماز طواف را نخوانده است، چه وظیفه ای دارد؟

 


پاسخ:

نماز را بخواند واگر خارج از مکّه است و بطور متعارف نمی تواند برگردد، نایب بگیرد تا نماز را بخواند.