عنوان: جابجا شدن در هنگام شوط طواف
سوال :

اگر کسی در اثنای یک شوط از طواف، اجباراً جا به جا شود یا به طرف کعبه برگردد، طواف او باطل می شود و باید از سرگیرد؟


پاسخ:

باطل نمی شود.