عنوان: شک در صحت شوط به هنگام طواف
سوال :

اگر کسی در اثنای طواف در صحّت شوط سابق شک کند چه وظیفه ای دارد؟


پاسخ:

آن شک را به حساب نیاورد.