عنوان: آگاه کردن فردي که لباسش نجس است
سوال :

اگر کسی ببیند، لباس دیگری نجس است - هر چند او از نزدیکان باشد- آیا باید به او اطلاع دهد؟


پاسخ:

لازم نیست.