عنوان: آغوش کردن طفلي که لباسش نجس است
سوال :

هنگام طواف در بغل گرفتن طفلی که لباس یا بدن او نجس است، به طهارت و صحّت طواف لطمه می زند؟


پاسخ:

لطمه نمی زند.