عنوان: محدوده طواف حج
سوال :

حضرتعالی محدوده طواف واجب در حج را چه قسمتی از مسجدالحرام می دانید؟


پاسخ:

همه مسجدالحرام مطاف است و جای مخصوصی ندارد چه در حج واجب و چه مستحب. ولی میان مقام ابراهیم و خانه خدا بهترین جا برای طواف است.