عنوان: رعايت قواعد تجويدي در تلبيه
سوال :

آیا در تلبیه، رعایت قواعد تجویدی واجب است؟


پاسخ:

واجب نیست.