عنوان: گفتن تلبيه به زباني غير از عربي
سوال :

اگر کسی نتواند به درستی و صحیح عبارات عربی  تلبیه را  بگوید، می تواند به فارسی یا هر زبان دیگری  بگوید یا باید نایب بگیرد؟


پاسخ:

به هرطوری که می تواند عربی بگوید، کفایت می کند.