عنوان: لبيک گوئي براي مُحرمين در مسجد تنعيم
سوال :

کسی که در مسجد تنعیم یا مسجد جعرانه محرم می شود، تا کجا باید لبّیک بگوید؟


پاسخ:

تا آنجا که شهر به خوبی دیده شود و اگر در میقاتی نظیر مسجد تنعیم که فعلاً جزو شهر است محرم شود، وقتی از مسجد خارج شد باید تلبیه را قطع کند.