عنوان: محدوده مکه
سوال :

آیا شهر مکّه برای قطع لبّیک، محدوده قدیم مکّه است یا شهر جدید؟


پاسخ:

شهر جدید.