عنوان: حد جواز گفتن لبيک
سوال :

حد جواز گفتن لبّیک تا کجاست؟


پاسخ:

تا نزدیک شهر که به خوبی شهر دیده شود.