عنوان: پاک کردن سر مرد در هنگام احرام
سوال :

آیا مرد محرم می تواند سر خود را با حوله خشک کند یا با دستمال پاک نماید؟


پاسخ:

اشکال ندارد.