عنوان: پوشيده شدن روي پا به هنگام خواب
سوال :

اگر در هنگام خواب، روی پای مردان توسط پتو و روانداز و ... پوشیده شود، اشکال دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.