عنوان: پوشيده شدن جلوي صورت
سوال :

انوان محرم هنگامی که می خواهند لباس یا مقنعه خود را تعویض نمایند مقداری جلوی صورت آن ها پوشیده می شود، آیا این امر اشکال دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد و همچنین برای مردها.