عنوان: طواف با لباس نجس
سوال :

اگر قسمتی از لباس محرم در هنگام طواف نجس شود یا محرم متوجه شود که نجس بوده است، در این صورت می تواندآن قسمت از لباس را در دست بگیرد و طواف را ادامه دهد؟ به عبارت دیگر ایا همراه بودن لباس نجس نیز باعث بطلان طواف میشود؟


پاسخ:

نمی تواند باآن طواف کند چه پوشیده باشد یا نه.