عنوان: حنا بستن در حال احرام
سوال :

آیا حنا بستن در حال احرام زینت محسوب می شود و حرام است؟


پاسخ:

اگر به قصد زینت باشد جایز نیست.