عنوان: کفاره قبل از تلبيه
سوال :

اگر کسی بعد از نیّت و پوشیدن لباس احرام ولی قبل از تلبیه یکی از محرّمات احرام را انجام داد، آیا باید کفّاره بپردازد؟


پاسخ:

لازم نیست.