عنوان: ورود بدون احرام به مکه
سوال :

چه کسانی می توانند بدون احرام وارد مکّه شوند؟


پاسخ:

افرادی که زیاد رفت و آمد داشته باشند. نظیر افراد دائم السّفر، راننده ها و تهیه کننده آذوقه برای حاجیان  و افرادی که کارشان خارج مکّه است.