عنوان: زمان شروع محرمات احرام
سوال :

از چه زمانی محرّمات احرام، حرام می شود؟


پاسخ:

به مجردی که با لبّیک لباس احرام می پوشد.