عنوان: کفايت نيت در ابتدا
سوال :

آیا نیّت حجّ تمتّع، در هر عملی از حج باید تکرار شود یا همان نیّت ابتدائی کفایت می کند؟

 


پاسخ:

کفایت می کند.