عنوان: نيت بر رفع اشکال حج قبلي
سوال :

اگر کسی قبلاً حجّ واجب خود را انجام داده باشد و بخواهد مجدداً به حج مشرّف شود، می تواند نیّت کند که اگر حج قبلی او اشکال داشته برای خودش منظور شود و گرنه برای یک منوبٌ عنه مثل پدر یا مادرش منظور گردد؟

 


پاسخ:

برای خود و یا برای دیگران جایز است. ولی خلاف احتیاط است.