عنوان: معناي نيت در احرام
سوال :

آیا نیّت به این معناست که قصد انجام عملی را داشته باشیم یا اینکه حتماً باید بر زبان جاری شود؟


پاسخ:

توجه کفایت می کند، خطور لازم نیست و تلفظ هم لازم نیست