عنوان: محل اعاده احرام پس از ابطال
سوال :

اگر عمره مفرده یا عمره تمتّع کسی باطل شد، برای اعاده آن باید به میقاتی که از آن محرم شده است برگردد یا می تواند در«ادنی الحل» مثلاً مسجد تنعیم محرم شود؟


پاسخ:

احرام از «ادنی الحل» کفایت می کند.