عنوان: حد مواقيت براي نيت احرام
سوال :

با توجه به اینکه ساختمان ها و صحن های مواقیت در سال های اخیر گسترش پیدا کرده است، دقیقاً از چه محلی در این مواقیت، نیّت احرام صحیح است؟


پاسخ:

در همه آنجا احرام صحیح است.