عنوان: محاذات مواقيت
سوال :

محاذات مواقیت یعنی چه؟ به عبارت دیگر تا چه  فاصله ای از میقات های حج، می شود محرم شد؟ همچنین محاذات فقط ارضی است یا در هوا مثلاً در هواپیما هم محسوب می شود؟

 


پاسخ:

درمکانی که تعیین شده است برای احرام ازآنجا باید محرم شود ولی اگرعذری باشد می تواند درجاهایی نزدیک به آن مکانها محرم شود چه در زمین و چه درهوا