عنوان: فاصله بين دو عمره
سوال :

اگر فاصله میان دو عمره کمتر از یک ماه باشد، آیا لازم است عمره دوم  رجاءً  قصد شود  یا خیر و آیا مقصود از یک ماه، سی روز کامل است یا یک ماه قمری؟

 


پاسخ:

کسی که در مکّه است، چه برای حج و چه برای عمره، همه روزه می تواند عمره مفرده به جا آورد. بلکه در شبانه روز می تواند چندین عمره مفرده به جا آورده و قصد رجاء هم لازم نیست.