عنوان: عمره مفرده پس از اعمال تمتع
سوال :

آیا زائر حج تمتّع پس از پایان اعمال حج تمتّع، می تواند عمره مفرده به جا آورد؟


پاسخ:

می تواند.