عنوان: انجام عمره در زمان انجام اعمال تمتع
سوال :

آیا کسی که محرم به حج تمتّع است، در ایام حج می تواند عمره مفرده به جا آورد؟

 


پاسخ:

بعد از آنکه مُحِل شد چه قبل از به جا آوردن اعمال حج و چه بعد از آن می تواند عمره مفرده به جا آورد.