عنوان: نارضايتي پدر و مادراز رفتن به حج
سوال :

اگر پدر یا مادر یا هر دوی آنها از رفتن فرد به عمره مفرده رضایت نداشته باشند، در این صورت آیا می تواند به عمره برود و عمره او صحیح است؟


پاسخ:

باید نرود ولی اگر رفت حج او و عمره او و زیارت او صحیح است.