عنوان: شک بر انکه حقي بر گرد هست يا نه؟
سوال :

زمانيکه مشرّف به حج، شک دارد که آيا حقی (پرداخت مالي) بر گردن او می باشد يا خير، چه وظیفه ای دارد؟


پاسخ:

چیزی بر او واجب نیست ولی اگر ردّ مظالم به اندازه احتمال بدهد، مطلوب است.