عنوان: حج با پول غصبي يا حرام
سوال :

کسانی که با پول و مالی حرام و يا غصبی به حج یا عمره مفرده مشرّف می شوند حج یا عمره آنها چه حکمی دارد؟

 


پاسخ:

حج آن ها صحیح است ولی گناه بزرگی انجام داده اند که ثواب حج در مقابل آن گناه ناچیز است و جبران آن گناه را هم نمی توانند بکنند.