عنوان: خمس فروش طلا براي حج
سوال :

اگر كسى طلاهايش را براى رفتن به حج بفروشد آيا بايد خمس آن را بدهد؟ آیا این امر در خصوص عمره مفرده و حج تمتّع تفاوت می کند؟


پاسخ:

اگر سال روی آن پول نگذرد، خمس ندارد وتفاوتی میان حج تمتّع و عمره مفرده نیست.