عنوان: ميزان پرداخت خمس براي صحت اعمال عمره و حج
سوال :

آيا براى صحّت اعمال عمره و حج - براى كسى كه حسابرسى خمس ندارد، پرداخت خمس لباس احرام و لباسى كه در طواف و نماز طواف مى‏پوشد، كفايت مى‏كند يا بايد حسابرسى تمام اموال صورت گيرد؟


پاسخ:

کفایت می کند ولی بسیار به جا است که حسابرسی تمام اموال را بکند.