عنوان: عمره با پول خمس نداده
سوال :

آیا عمره مفرده با پولی که خمس آن پرداخت نشده است، صحیح است؟


پاسخ:

صحیح است ولی گناه آن بزرگ است وثواب حج نمی تواند جبران آن گناه را بکند.