عنوان: حج با پول خمس نداده
سوال :

آیاحج با پولی که خمس آن پرداخت نشده است، صحیح است؟

 


پاسخ:

صحیح است ولی گناه آن بسیار بزرگ است.