عنوان: پرداخت خمس در وسط سال خمسي براي عزيمت به حج و عمره
سوال :

کسی که خمس می دهد،اگر در وسط سال خمسی بخواهد به عمره مفرده مشرف شود،آیا باید خمس پول عمره را بدهد؟دراین خصوص آیا تفاوتی می کند که پول عمره را از درآمد آن سالی که در وسط آن است وهنوز نوبت محاسبه خمس آن نشده پرداخت کند یا از در آمد سالهای پیش که خمس آن را پرداخت کرده است؟


پاسخ:

لازم نیست خمس آنرا بدهد ولی پرداخت آن، خوب است.