عنوان: گذشتن سال خمسي بر پول ثبت نام حج
سوال :

پولى كه براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده وپیش از رسیدن نوبت اعزام، سال خمسى بر آن گذشته است، آيا مشمول خمس می شود؟


پاسخ:

باید خمس آنرا بدهد.