عنوان: خمس طلاهايي که بري حج فروخته شده است
سوال :

اگر كسى طلاهايش را براى رفتن به حج بفروشد آيا بايد خمس آنرا بدهد؟آیا این امر در خصوص عمره مفرده و حج تمتّع تفاوت می کند؟

 


پاسخ:

اگر سال روی آن پول نگذرد خمس ندارد وتفاوتی میان حج تمتّع و عمره مفرده نیست.