عنوان: انجام عمره مفرده با پول خمس نداده
سوال :

آیا عمره مفرده با پولی که خمس آن پرداخت نشده است ،صحیح است ؟


پاسخ:

صحیح است ولی گناه آن بزرگ است و ثواب حج نمی تواند جبران آن گناه را بکند.